പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പെരുമ്പുഴ കെ ഐ പി കനാല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വൃതിയാകിയപ്പോള്‍ .Share on Google Plus

About Gulf Jobs

1 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):